Veigo, con gusto, que a la obra de Bernabé Romeo recien publlicada per Xordica, l’autor estadillano feva servir « puyar« , i no només una vez, pero el que més m’agrada ye retrobar-me con ixes versez que un dia, quan va tenir a las mias mans l’eixempllar de 1885 a la Partner, me se van quedar grabaus:

XI

Qui no abra, cuan llame

el que tiene fame,

día llegará

que chemecará!

i ye que tenim tan poca obreta que la gola tot el devora. La voluntat de conoixer, de descubrir, ye algo que deberia fer-mos estudiar i millorar el nuestro modelo de llengua, dende el vocabulário, sintaxis, morfologia i toz ixes cataticos que sempre digo que no cal escribir al blog. Pero, pillant una frase de Renan, quasi coetania de « las Fuentes de la Poesía« , que dice:

IL Y A DANS L’HOMME QUELQUE CHOSE DE SUPÉRIEUR À LA LANGUE, C’EST LA VOLONTÉ

i, encara que seiga baquetiau ya de bells momentos como este, tos quero contar una anecdota, escomenzam per que yo encara diria, i més superior a la voluntat, ye la voluntat… de joder.

L’atro dia vam acudir a un congreso de revitalizacion de llenguas indigenas i minorizadas i en acabar una comunicacion sobre l’aragonés i la escuela, un forigon comunicant anterior va fer la pregunta:

-Por qué crees que el aragonés es una lengua?

El teniva ben cerca i, a més de quedar-me ensobinau, me van entrar ganas de dir-le un par de cosas, morgoniant, sobre la suya comunicacion pero només me se va venir a la cabeça la idea de « sistema de comunicacion complleto » i qué si le faltaba una regadura. Que la nuestra llengua se’n haya entrau tanto que ya no faya cara del que ye no ye motivo pa dudar de la suya qualidat, que sí, que mos roda l’albarda pero quí tornar podese a ixe momento pa recordar-le toda ixa patolera que fa 500 anyos se pensava que la suya yera la llengua que s’habllava antes de decidir-se a fer la torre de Babel, u que si mos atenem a la lingüística, toz habllam una variedat lingüistica i que ixa diferenciacion entre llengua i dialecto ye extralingüistica, pero no soy mui de despotricar i si el va ser, estes mals, con la edat me se pasan, i els estrolics mai han siu del mio agrado u, a tot tirar, si me trobo ben i con gent de casa, pero ara en soledat, en un verbo, penso que deberia haber-la emprendiu con ell i preguntar-le si el sueco, el noruego u el danés son una llengua u en son 3 (u 4). Pero bueno, que ahui que ye Sant Jorgi i no quereva deixar pasar el momento de recordar que ye triste deixar-te las ganas, els diners i la vida a la llengua i que t’escaracien con malafolla en un congreso internacional con una pregunta que, no so que sobre l’aragonés, tamben d’atras llenguas, ni un filologo s’atreveria, u no deberia, a contestar. Ye fer un esforzo pa sallir de la céquia i acabar al barzal. Me va quedar con una sensacion triste, perque sento que d’astí a pensar-se que una llengua sistema de comunicacion complleto ye de menos valor que atro no existe que un paso. Pero bueno, como diva Bernabé, mira de comportar-te ben que ny’hai més dias que llonganiças i, mai se sabe, quan te tocará a tu. Nusatros, pel momento, a continar fent servir el nuestro sistema de comunicacion complleto, i a treballar-lo, pa que cada vez seigan més comuns comentários como el que me va fer Ramon l’atro día:

-Juan, nunca t’heva sentiu parlar en castellano.

Pos ixo, que pa dimpués no gemecar, més voluntat. Entendent voluntat como la capacidad pa fer algo que represente un esforzo u oblligacion contra una tendéncia. I entendent tendéncia como habllar aragonés sin propiedat. Entendent propiedat como atributo esencial, propio, peculiar i caracteristico.