Entre toz els nuestros llugars/
Ny’hai una vall, amagadeta, ben acubillada/
Que fa goi de visitar/
Ni tempo deixa pa mirar-te estrelas//
Tanto rodar, tanto rodar, batent alas, sin parar//
Me faigan els viells deus més compasivo/
I la mia boca més gustosa/
Pa poder vivir lluen d’este paradiso/
De la mia pátria terrosa//
Tanto rodar, tanto rodar, batent alas, sin parar//
Despelladas las mias orellas, llocas/
Se fa mel el mio coraçon/
Esponja se tornan las mans/
En sentir la tuya dolce voz//
Tanto rodar, tanto rodar, batent alas, sin parar//
Ya podese fer-te una buena cancion/
Pa fer-te justícia, amors mias/
De la tuya lluz, país del Turbon/
I que t’arribase sin galvana//
Tanto rodar, tanto rodar, batent alas, sin parar//
Per camins i carreras marcho/
Me cal anar, eixoflle, aigua i lluz/
Con sabor puro a recordo/
Acocholada a la memória, per tu//
Tanto rodar, tanto rodar, batent alas, sin parar//
Rantinosa, te guardo, apegallosa/
I con esganyols te canto/
Cada nit, soneant-te rosquetas/
De dias de festa tornar//
Tanto rodar, tanto rodar, batent alas, sin parar.